Algemene Voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden toegangsbewijzen
  1. Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Stichting Theaterstraat Ugchelen (hierna te noemen "de Stichting" en degene die een toegangsbewijs ter zake een door de Stichting georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: (de "klant"). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door de Stichting Theaterstraat voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie. (Hierna te noemen: "(voor)verkoopadres") en via de website van de Theaterstraat.
  2. Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan uitvoeringen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
  3. Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.
  4. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen
  1. De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen de Stichting en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij de Theaterstraat dan wel een door de Stichting ingeschakeld (voor)verkoopadres, bestelt/koopt.
  2. Een toegangsbewijs bestaat uit een door de Stichting Theaterstraat verstrekt passe-partout.Hierop staan de adressen en aanvangstijden van de te bezoeken evenementen.Indien het passe-partout per e-mail is verstuurd is het toegangsbewijs alleen op papier geldig. Het toegangsbewijs wordt door de klant ongewijzigd, duidelijk leesbaar en op A4 formaat afgedrukt.
  3. Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt. Het geeft recht op toegang aan één persoon op de op het toegangsbewijs aangegeven locaties en vastgestelde tijden.
  4. De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van de Stichting. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. De Stichting mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). De Stichting is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Stichting Theaterstraat verstrekt toegangsbewijs.
  5. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
  6. Alleen aanschaf bij de erkende voorverkoopadressen garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.
  7. De Stichting kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.
 3. Verbod doorverkoop e.d.
  1. De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden te verstrekken.
  2. De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens de Stichting Theaterstraat voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.
  3. Het is niet toegestaan het toegangsbewijs te kopiëren of door welke andere vorm dan ook te vermenigvuldigen.
  4. Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 1000,- per overtreding aan de Stichting verschuldigd en € 100,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van de Stichting om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.
 4. Overige verplichtingen en rechten van de klant
  1. De klant is verplicht om op eerste verzoek, tijdens het bezoek van het evenement, zich te identificeren om de Stichting Theaterstraat onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 16 jaar.
  2. Het is toegestaan om foto -, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt. Gebruik hiervan is alleen toegestaan mits de artiest, en de eigenaar van het pand waar de artiest optreedt, hiertegen geen bezwaar heeft.
  3. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken en uitsluiting van het evenement.
  4. Registratie van het evenement in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/of beeldopnamen, is toegestaan mits artikel 4.2 wordt toegepast.
  5. De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van de Stichting, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.
 5. Rechten van de Stichting
  1. Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is de Stichting gerechtigd de koop te ontbinden of de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan de Stichting heeft voldaan.
  2. De Stichting behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien de Stichting dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
  3. Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is de Stichting gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
  4. De artiest of (als de artiest daarom verzoekt) de Stichting( of mensen die de Stichting daarvoor verantwoordelijk stelt) is gerechtigd beeld- en of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
 6. Overmacht
  1. Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etcetera, heeft de Stichting het recht het evenement of een onderdeel ervan te annuleren.
  2. Indien door overmacht de toegezegde artiest niet kan optreden zal de Stichting zich inzetten om een vervangende artiest te zoeken, lukt dat niet dan wordt het optreden geannuleerd. Indien de aangekondigde optreedlocatie niet kan worden gebruikt dan zoekt de Stichting naar een passende nieuwe optreedlocatie. Het optreden wordt geannuleerd als er geen vervangende optreedlocatie wordt gevonden. De klant heeft geen recht op gedeeltelijke restitutie voor dit geannuleerde onderdeel van het evenement.
  3. Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door de Stichting wordt geannuleerd, kan het toegangsbewijs worden gebruikt voor het volgende evenement georganiseerd door de Stichting. Het toegangsbewijs kan voorafgaand aan dat evenement worden omgewisseld voor een geldig toegangsbewijs van dat evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement dat niet wordt georganiseerd door de Stichting.
  4. Indien de klant het evenement niet kan bezoeken, heeft de klant géén recht op restitutie. Toegangsbewijzen kunnen in deze situatie aan anderen worden overgedragen.
  5. Een toegangsbewijs kan niet worden geruild bij de Stichting. De Stichting neemt geen toegangsbewijzen retour. Toegangsbewijzen kunnen in deze situatie aan anderen worden overgedragen.
 7. Aansprakelijkheid van de Stichting.
  1. De Stichting is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Stichting toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de Stichting is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
   1. gevolgschade;
   2. immateriële schade;
   3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat de Stichting geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
  3. De Stichting zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.
  4. De Stichting is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement.
  5. De Stichting is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.
 8. Persoonsgegevens
  1. De Stichting verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform en in overeenstemming met de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 9. Slotbepalingen
  1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en de Stichting bestaat is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Stichting en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter. De Stichting is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.